Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KNMTS s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin

Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0381/15
  Doba riešenia projektu:
  2015-2017

Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov

Investigation of Structural Modifications Influence of a Mould Inlet on a Pressure Die Casting Quality

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Gašpár Štefan, PhD..
 • Číslo projektu:
  1/0041/16
  Doba riešenia projektu:
  2016-2019

Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov

Research of hybrid composite material structures in the context of their applications for improving the performance of belt gears

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0910/17
  Doba riešenia projektu:
  2017-2020

Projekty KEGA

Centrum edukácie a popularizácie techniky

Centre of education and popularization of technology

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
 • Číslo projektu:
  080TUKE-4/2015
  Doba riešenia projektu:
  2015-2017

Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe

Innovative Teaching Subjects, Focusing on Quality Management, Metal Machining and Metrology Interact on Practical Requirements

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ján Paško, CSc.
 • Číslo projektu:
  039SPU-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2019

Inovácia laboratória kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie moderných poznávacích operácií do vzdelávania

Innovation of Laboratory quality control of components for the automotive and allied industries within the framework of the integration of advanced cognitive operations into education

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Číslo projektu:
  006TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2019