Študujte u nás

Našim študentom ponúkame okrem kvalitného štúdia aj mnoho možností zapojiť sa do vzdelávacích programov akými sú Erasmus+, SPICE, CEEPUS. Okrem toho majú možnosť rozšíriť svoje vedomosti popri štúdiu formou vzdelávacích kurzov. Okrem vedomostí je pre nás mimoriadne dôležitá aj prax a preto ponúkame študentom odbornú prax, ktorú môžu absolvovať prípadne ju spojiť s vypracovaním záverečných prác.

Bakalárske (Bc.) štúdium

Možnosť bakalárskeho štúdia zaisťujeme vďaka dvom akreditovaným študijným programom

Monitoring a diagnostika technických zariadení

Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti aplikačno-teoretického charakteru so zameraním na prevádzku technických zariadení, meranie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov, na spoľahlivosť, kvalitu, diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení. Majú i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, ale i o základoch ekonomiky, priemyselnej psychológie, etiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na základe nadobudnutých poznatkov a schopností sú schopní pracovať samostatne i v tíme a dokážu riešiť problémy súvisiace s prevádzkou výrobnej techniky, s monitoringom a diagnostikou jej prevádzkových stavov. Na základe vyhodnotenia prevádzkových stavov technických zariadení majú schopnosti pracovať s meracími a diagnostickými prístrojmi pre zabezpečenie prevádzkovej schopnosti výrobnej techniky a rozhodovať o ekonomicky efektívnom druhu údržby. Uplatňujú sa ako diagnostici prevádzkových stavov technických zariadení, ako špecialisti v údržbových a servisných tímoch a v ďalších oblastiach pri kompletnom zabezpečovaní prevádzky technických zariadení a celých výrobných systémov.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Počas školského roka organzujeme aj rôzne študentské akcie akými sú napríklad FVT FEST, ktorý je akýmsi odštartovaním školského roka. Zabaviť sa spolu s nami môžte aj na Imatrikuácií, alebo študentskom plese. Medzi ďalšie fakultné aktivity patria aj exkurzie počas, ktorých môžu študenti vidieť vedomosti v praxi.

Inžinierske (Ing.) štúdium

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia majú uchádzači možnosť absolvovať inžinierske štúdium a pokračovať tak v získavaní kvalitných vedomostí, ale aj praktických zručností.

Monitoring a diagnostika technických zariadení

Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti teoreticko-aplikačného charakteru pre samostatné riešenie úloh zameraných na technické zariadenia, zisťovanie, analýzu a hodnotenie ich prevádzkových stavov, na modelovanie a simuláciu spoľahlivosti, navrhovanie systémov údržby, systémov pre meranie a vyhodnocovanie kvality výroby, na tribologickú diagnostiku, vibrodiagnostiku a servis technických zariadení. Majú i doplnkové a súvisiace znalosti o modelovaní výrobných systémov, o aplikačných softvéroch pre vyhodnocovanie a predikciu prevádzkových stavov a režimov technických zariadení, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, ale i o logistike, základoch ekonomiky, priemyselnej psychológii, etike, ekológii a ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na základe nadobudnutých poznatkov a vedomostí sú schopní viesť odborné tímy i pracovať v nich ako špecialisti a dokážu samostatne riešiť problémy súvisiace s prevádzkou výrobnej techniky, s monitoringom a diagnostikou jej prevádzkových stavov. Na základe vyhodnotenia prevádzkových stavov technických zariadení odporúčajú metódy, prístroje a technické systémy pre zabezpečovanie a riadenie prevádzky výrobnej techniky a navrhujú ekonomicky efektívne systémy pre diagnostiku, údržbu a servis prevádzkovaných technických zariadení. Majú široké uplatnenie na pozíciách vedúcich prevádzok, vedúcich údržbových, diagnostických a servisných tímov alebo ako špecialisti pre navrhovanie metód a technických systémov pre diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení, i ako vysokokvalifikovaní špecialisti pri kompletnom zabezpečovaní konkurenčne schopnej prevádzky technických zariadení a celých výrobných systémov.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Okrem festivalu organizujeme aj rôzne športové podujatia pre študentov. Svoje miesto si medzi študentami získal aj armwrestling- silná ruka. Okrem súťaží silná ruka usporadúvame aj futbalový turnaj vo futsale a mnoho ďalších, kde sa môžete prísť zabaviť.

Doktorandské (PhD.) štúdium

Navrhovanie technických systémov

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Navrhovanie technických systémov v študijnom odbore Výrobná technika ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických a manipulačných zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod. Získajú hlboké vedomosti z oblasti teórie a stavby technických systémov, vedia riadiť výskumné tímy pracovníkov v tejto oblasti a samostatne viesť výskumné projekty. Súčasne získajú schopnosti formulovať hypotézy, spôsoby ich overovania, plánovať experimenty s následnou analýzou a verifikáciou získaných údajov. Môžu sa uplatniť ako vývojoví a výskumní pracovníci v rôznych oblastiach priemyslu, ako špecialisti na komplexné zabezpečenie aspektov kvality produkcie výrobnej techniky vo väzbe výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.