KNMTS budova

Katedra navrhovania
a monitorovania
technických systémov

Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov je jednou z najstarších katedier FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove. Pri etablovaní Fakulty odborných štúdií v roku 1993 bola jednou z dvoch novovytvorených katedier aj Katedra základov strojárstva, ktorej bol neskôr zmenený názov na Katedru mechaniky a častí strojov. V roku 2013 bola premenovaná na Katedru navrhovania technických systémov. V roku 2017 bola zlúčená s Katedrou prevádzky výrobných procesov a funguje pod spoločným názvom Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov. V rámci odbornej špecializácie garantuje výučbu 2 bakalárskych a 2 inžinierskych študijných programov.

Vzdelávanie

Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov je orientovaná na výučbu základných a aplikovaných inžinierskych znalostí a zručností. V rámci študijného odboru „Výrobná technika“ katedra garantuje na bakalárskom stupni študijné programy „Monitoring a diagnostika technických zariadení“ a „Počítačové konštruovanie technických systémov“. Na inžinierskom stupni garantuje programy „Monitoring a diagnostika technických zariadení“ a „Počítačové navrhovanie technologických zariadení“. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia katedra garantuje študijným programom „Navrhovanie technických systémov“.

Výskum

Vedecko výskumná činnosť katedry je sústredená na rozmerovú a pevnostnú optimalizáciu statických, kinematických a dynamických charakteristík mechanizmov a vplyvu technologických faktorov tlakového liatia a výskum metód monitoringu a diagnostiky technických zariadení.

Špecifikácia vedecko – výskumného zamerania katedry:

  • analýza dynamických účinkov prevodových mechanizmov vo väzbe na optimalizáciu technologických parametrov výroby,
  • vývoj prevodových zariadení s možnosťou variantných výstupných frekvencií otáčok,
  • optimalizácia statických, kinematických a dynamických charakteristík mechanizmov, dimenzovanie ich súčastí a stanovenie napäťových stavov funkčných plôch,
  • aplikácia vláknových kompozitných materiálov u extrémne zaťažených prvkov výrobnej techniky zabezpečujúcich prenos výkonu a simulácia mechanického správania sa konštrukcií so zameraním na kompozitné materiály,
  • určovanie optimálnych parametrov pri výrobe ozubenia nekonvenčnými technológiami,
  • výskum v oblasti skúšania remeňových prevodov pri rôznych podmienkach a extrémnych zaťaženiach,
  • výskum vplyvu technologických faktorov tlakového liatia a konštrukčných úprav vtokových systémov tlakových lejacích foriem na kvalitu odliatkov,
  • riešenie problematiky merania a analýzy systémov a procesov v laboratórnych aj v prevádzkových podmienkach,
  • využívanie modelovania a simulácií prevádzkových stavov a metódy monitoringu a diagnostiky technických zariadení.

Spolupráca s praxou

Katedra v rámci spolupráce s podnikmi a inštitúciami zabezpečuje svojimi pracovníkmi realizáciu činnosti konštrukčnej kancelárie, ktorej činnosť spočíva predovšetkým v realizácii konštrukčných prác pre zákazníkov z rôznych technických a priemyselných oblastí. V rámci monitoringu a diagnostiky katedra ponúka uskutočňovanie tribologických skúšok, vibrodiagnostických meraní a analýzy spektier a analýzu povrchu materiálov s rôznou povrchovou úpravou.