Laboratórium merania mechatronických systémov

Laboratórium obsahuje stend na meranie vibrácií technických systémov a stend na meranie geometrických charakteristík súčiastok - laserový profilometer.

Laboratórium časti strojov a mechanizmov

Laboratórium obsahuje stend na meranie sverných spojov, stend na meranie tuhosti pružín, stend na meranie osových síl v skrutkovom spoji, stend na meranie strižných síl kolíkov a nitov a stend na určovanie koeficientov šmykového trenia.Okrem toho sa v ňom nachádza aj zariadenie na meranie osových síl prútových konštrukcií. Vo výučbe študentom pomáhajú výučbové modely turbodúchadla a prevodoviek automobilov.

Laboratórium diagnostiky prevádzkových stavod technických systémov

Laboratórium obsahuje stendy na meranie dynamických a statických charakteristík prevodových mechanizmov. Okrem iného aj stend na skúšaniea meranie remeňových prevodov, alebo stend na určovanie tlmiacich charakteistík kompozitných materiálov.

Laboratórium výrobnej techniky

Laboratórium obsahuje zariadenia na prípravu a realizáciu navrhnutých konštrukčných uzlov výrobnej techniky.

Laboratórium tribotechniky

Laboratórium počítačového konštruovania