Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Tibor Krenický

doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD.

docent

Štúrova 31, č. dv. 095

 • tibor.krenicky@tuke.sk
 • +421 55 602 6337
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2017 - 2021odborný asistent
 • 2007 - 2017zástupca vedúceho katedry
 • 2006 - 2007odborný asistent
 • 2001 - 2005výskumný pracovník

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • počítačové simulácie a meracie systémy, LabVIEW, technická diagnostika

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Vybrané kapitoly z technickej diagnostiky, Aplikácie metód technickej diagnostiky, Kvalimetrické analýzy technologických zariadení

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Technické meranie, Modelovanie a simulácia prevádzkových stavov TZ, Aplikácie virtuálnej inštrumentácie, Technické systémy pre kontrolu výroby

INÉ AKTIVITY:

katedrový správca a rozvrhár MAIS, ECDL

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • ŠF EÚ 106/2010/2.2/OPVaV, ITMS 26220220103: Výskum a vývoj inteligentných aktuátorov na báze umelých svalov, zodpovedný riešiteľ za aktivitu 3.1 (2010-14)
 • ŠF EÚ OPVaV-2009/2.2/02- IB, ITMS 26220220064: Centrum pre výskum účinnosti kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energie (VUKONZE), riešiteľ (2009-13)
 • VW Volkswagen Foundation-I / 75961 Nanokryštalické magneticky mäkké materiály s lepšou kombináciou aplikačne orientovaných vlastností, Hannover, riešiteľ (2001-03)
 • COST 523 Štrukturálne a funkčné vlastnosti. nanokryštalických magneticky mäkkých materiálov, Brusel, riešiteľ (2001-04)
 • NATO PST.EAP.CLG 981072 - Veda pre bezpečnosť - Nové magneticky mäkké nanokryštalické zliatiny s vysokými kritickými teplotami, Brusel, riešiteľ (2004-05)
 • APVT-20- 018402 Syntéza a charakterizácia nanomateriálov pripravených netradičnými metódami z prekurzorov na báze kovov a nerastných zdrojov, riešiteľ (2002-05)
 • APVT-51- 052702 Nekonvenčné viacfázové nanoštruktúrované materiály s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, riešiteľ (2004-05)
 • Centrum Excelentnosti SAV pre nanomateriály (NanoSmart), riešiteľ (2003-05)
 • IVF Standard grant No. 21220321 Tvorivé stretnutie výskumníkov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov krajín V4 z oblasti využívania AWJ, riešiteľ (2012-13)
 • Riešiteľ a zástupca vedúceho projektu viacerých projektov VEGA a KEGA (2001-2017)

Zahraničné pobyty

 • 1998 – Moskva, Puškinov inštitút
 • 2001 – Berlín, Neutrónové centrum (BENSC)
 • 2003 – Budapešť, Maďarská akadémia vied (KFKI)
 • 2013 – Ostrava, VŠB-TU (RMTVC)
 • 2018 – Madurai (India), Engineering College (SACS MAVMM)

Členstvá

 • štátnicové komisie pre Bc. a Ing. stupeň študijného programu Monitoring a diagnostika TZ
 • Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, Bratislava
 • Asociácia technických diagnostikov SR, Letná 9, TU v Košiciach
 • redakčné rady medzinárodných vedeckých časopisov: Applied Mechanics and Materials (Švajčiarsko, ISSN 1660-9336); Annals of FEH - Journal of Engineering (Rumunsko, ISSN 1584 - 2665); Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering (Rumunsko, ISSN 2067-3809)

Významné publikácie

 • Vibration diagnostics in manufacturing system with water jet technology [Štefánia Salokyová - Juraj Ružbarský - Tibor Krenický] Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag - 2015. - 118 s. ISBN 978-3- 942303-35- 4.
 • Základy vibrodiagnostiky [Tibor Krenický - Stanislav Fabian] Prešov: FVT TU - 2013. - 105 s. ISBN 978-80- 553-1603- 1.
 • Experimentálna analýza v diagnostike prevádzky technických zariadení [Tibor Krenický - Štefánia Salokyová - Jozef Dobránsky] Košice : TU - 2015. - 204 s. [CD ROM]. - ISBN 978-80- 553-2004- 5.
 • Nanocrystalline Cu-free HITPERM alloys with improved soft magnetic properties [ŠKORVÁNEK, Ivan - ŠVEC, Peter - MARCIN, Jozef - KOVÁČ, Jozef - KRENICKÝ, Tibor - DEANKO, Marián] Physica status solidi (a). Vol. 196, no. 1 (2003), p. 217-220. - ISSN 0031-8965
 • Magnetic properties of FeCoNbB nanocrystalline alloys heat treated under
  longitudinal magnetic field [KRENICKÝ, Tibor - MARCIN, Jozef - ŠKORVÁNEK, Ivan -
  ŠVEC, Peter] Czechoslovak Journal of Physics. Vol. 54, suppl. D (2004), p. 185-188. -
  ISSN 0011-4626
 • Magnetic and Mössbauer studies of Fe76Mo8Cu1B15 nanocrystalline alloy [MIGLIERINI, Marcel - KAŇUCH, Tomáš - KRENICKÝ, Tibor - ŠKORVÁNEK, Ivan] Czechoslovak Journal of Physics. Vol. 54, suppl. 4/D (2004), p. 73-76. - ISSN 1572- 9486
 • Magnetic microstructure of NANOPERM-type nanocrystalline alloys [MIGLIERINI, Marcel - KAŇUCH, Tomáš - ŠVEC, Peter - KRENICKÝ, Tibor - VŮJTEK, Milan - ZBOŘIL, Radek] Physica Status Solidi (b). Vol. 243, no. 1 (2006), p. 57-64. - ISSN 0370-1972
 • Improved soft magnetic behavior in field-annealed nanocrystalline Hitperm alloys [ŠKORVÁNEK, Ivan - MARCIN, Jozef - KRENICKÝ, Tibor - KOVÁČ, Jozef - ŠVEC, Peter - JANIČKOVIČ, Dušan] Journal of Magnetism and Magnetic Materials. No. 304 (2006), p. 203-207. - ISSN 0304-8853
 • Magnetic and structural characterization of as-cast and annealed melt-spun Fe80-xSi20Crx [SATO TURTELLI, Reiko - KRENICKÝ, Tibor - PENTON-MADRIGAL, Arbelio - GRÖSSINGER, Roland - ŠKORVÁNEK, Ivan - SASSIK, Herbert - ESTEVEZ-RAMS, Ernesto SCHÖNHART, Markus - DA FONSECA BARBATTI, Carla]Journal of Magnetism and Magnetic Materials. No. 304, (2006), p. e687-e689. - ISSN 0304-8853
 • An unusual temperature dependence of the coercive field in the melt-spun Fe80- xSi20Nbx (x = 12, 20) [SATO TURTELLI, Reiko - SINNECKER, Joao Paulo - PENTON- MADRIGAL, Arbelio - GRÖSSINGER, Roland - GRÖSSINGER, Ivan - KRENICKÝ, Tibor] Journal of Magnetism and Magnetic Materials. No. 304, (2006), p. 690-692. - ISSN 0304-8853
 • Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States/Stanislav Fabian, Tibor Krenický, Ivan Čorný/ [Zurich-Durnten]: Trans Tech Publications - 2013. - 198 s. - ISBN 978-3- 03785-656- 7.
 • Design, Testing and Characteristics of Mechatronic Devices /Stanislav Fabian, Tibor Krenický/ Zurich-Durnten: Trans Tech Publications - 2014. - 120 s. - ISBN 978-3- 03785-931- 5.
 • Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States 2/Stanislav Fabian, Tibor Krenický/ Pfaffikon: Trans Tech Publications - 2014. - 376 s. - ISBN 978-3- 03835-201- 3.
 • Automation and Control of Mechanical Systems and Technological Processes /Tibor Krenický/ Pfaffikon: Trans Tech Publications - 2015. - 242 s. - ISBN 978-3- 03835-679-0.
 • Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States 3 /Tibor Krenický, Juraj Ružbarský, Anton Panda/ Pfaffikon: Trans Tech Publications - 2016. - 596 s. - ISBN 978-3- 03835-629- 5.
 • Manufacturing technologies: materials, operation and application /Tibor Krenický, Štefánia Olejárová/ Zurich: Trans Tech Publications - 2017. - 155 p. - ISBN 978-3- 0357-1196- 7.

Ocenenia

 • 2004 - člen tímu oceneného za "Najdôležitejší výsledok vedeckej práce SAV v roku 2004" (Nové magneticky mäkké nanokryštalické zliatiny pre použitie pri vysokých teplotách)
 • 2008 - diamantová Jánskeho plaketa