Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Zuzana Murčinková

prof. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 070

 • zuzana.murcinkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6312
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2013docent na Katedre navrhovania a monitorovania technických systémov FVT TU Košice
  associated professor at Department of Design and Monitoring of Technical Systems Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Prešov, Technical University of Košice (FMT TUKE)
 • 1997 - 2013odborný asistent na Katedre navrhovania technologických zariadení (predtým Katedra mechaniky a častí strojov) FVT TU Košice
  expert assistant at the Department of Technological Equipment Design (formerly Department of Mechanics and Machine Parts) FMT TUKE
 • 2012 - 2012habilitačné konanie v odbore 5.2.50 Výrobná technika na FVT TU Košice, téma: Analýza mikropolí vláknových kompozitných materiálov využitím metódy spojitých zdrojových funkcií pre návrh pokročilých komponentov výrobnej techniky
  Habilitation procedure in the field of 5.2.50 Production machinery at FMT TUKE, topic: Analysis of microfields of fibre composite materials using the method of continuous source functions for the design of advanced components of production machinery
 • 2002 - 2006doktorandské štúdium, vedný odbor 31-01- 9 Aplikovaná mechanika, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, téma: Kontaktné problémy a kompozitné materiály v metóde konečných prvkov
  PhD study in field 31-01- 9 Applied Mechanics, Department of Mechanics, Elasticity and Strength, Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina, Žilina, topic: Contact problems and composite materials in the finite element method
 • 1995 - 1996Doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
 • 1991 - 1996Jazyková škola v Prešove, jazyk anglický
 • 1992 - 1997Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor Všeobecné strojárstvo
  Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Prešov, Technical University in Košice, branch of study: General Mechanical Engineering
 • 1987 - 1991Gymnázium v Prešove na ulici Tarasa Ševčenka

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Poľský jazyk
 • Český jazyk

Vedecká orientácia

 • mechanika poddajných telies a aplikovaná mechanika
  (mechanics of materials and applied mechanics)
 • výrobná technika a výrobné technológie
  (production machinery and manufacturing technologies)
 • fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a ich aplikácie
  (physical-mechanical properties of composite materials and their applications)

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Pružnosť a pevnosť (Mechanics of Materials)

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Pružnosť a pevnosť, Pevnostné analýzy konštrukcií technologických zariadení, Počítačové analýzy napäťových stavov technických systémov (Mechanics of Materials, Structural Analysis of Technological Devices, Computer analysis of stress states of technical systems)

INÉ AKTIVITY:

Modálna analýza (Modal Analysis)

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • APVV-18-0316 Výskum a vývoj kompozitných materiálových konfigurácií s pokročilými vlastnosťami pre aplikácie vo výrobných stojoch
  APVV-18-0316 Research and development of composite material configurations with advanced properties for applications in production machines
  -
 • VEGA 1/0910/17: Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov
  VEGA 1/0910/17: Research of hybrid composite structures of materials in the context of their application to increase the performance of belt transmissions
  -
 • VEGA 1/014/08: Simulácia správania sa kompozitných materiálov vystužených tuhými mikro/nano-čiastočkami a krátkymi vláknami.
  VEGA 1/014/08: Simulation of the behavior of composite materials reinforced with rigid micro/nano-particles and short fibers
  -
 • Spoluriešiteľka:
  - 3 projekty aplikovaného výskumu
  - 2 projekty štrukturálnych fondov EÚ
  - 7 projektov VEGA
  - 5 projektov KEGA
 • Co-researcher of:
  - 3 applied research projects,
  - 2 EU Structural Funds projects,
  - 7 VEGA projects,
  - 5 KEGA projects

Zahraničné pobyty

 • 2017, 2019, Erasmus, učiteľská mobilita- Czestochowa university of Technology, Faculty of Mechanical and Computer Engineering, Poland
 • 2017, Erasmus, učiteľská mobilita – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Republic
 • 2015, Erasmus, učiteľská mobilita - Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, Czech Republic
 • 2015 pozvaná prednáška - Czestochowa university of Technology, Faculty of Mechanical and Computer Engineering, Poland
 • 2013 hosťovanie na Katedre pružnosti a pevnosti, VŠB – TU Ostrava

Členstvá

 • členka vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove (od 2017)
 • spolugarantka priznaných práv 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe odbore Výrobná technika a Strojárstvo
 • členka komisií pre obhajoby dizertačných, bakalárskych a inžinierskych prác.
 • členka redakčnej rady zahraničného karentovaného časopisu Advances in Mechanical Engineering, IF 1,161, rank Thermodynamics 51/61 (2020) /Engineering, Mechanical 106/130, SAGE Publications Inc., United States of America
 • členka Reviewer Board zahraničného karentovaného časopisu Materials, IF 3,057, rank 173/460 in „General Materials Science“, MDPI, Basel, Switzerland
 • členka Topics Board zahraničného karentovaného časopisu Coatings, IF 2,436, rank 59/120 „Materials Science: Surfaces, Coatings and Films“, MDPI, Basel, Switzerland

Významné publikácie

 • Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  MURČINKOVÁ, Zuzana: Composite materials Micro and Macro Behaviour, Numerical Simulation and Experiment, Applications in Mechanical Engineering/ - 1. vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2018. - 75 s. [print]. - ISBN 978-3-942303-69-9.

  .
 • ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  MURČINKOVÁ, Zuzana: Pružnosť a pevnosť 1 Mechanika poddajných telies/ - 1. vyd - Prešov : TU - 2011. - 121 s.. - ISBN 978-80-553-0771-8.

  MURČINKOVÁ, Zuzana: Pružnosť a pevnosť 1 Teória a príklady/ - 1. vyd. - Prešov : FVT TU - 2013. - 188 s. [online]. - ISBN 978-80-553-1567-6. Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/fvt-knts/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14&Itemid=221.

  VASILKO, Karol - MURČINKOVÁ, Zuzana: Teórie a metodiky výrobných technológií / - 1. vyd. - Prešov : TU - 2015. - 238 s.. - ISBN 978-80-553-2343-5.

  MURČINKOVÁ, Zuzana: Riešené príklady z predmetu Pružnosť a pevnosť I. Riešenia analytické a s počítačovou podporou/ - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2020. - 133 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3638-1.

  .
 • ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

  KOMPIŠ, Vladimír - MURČINKOVÁ, Zuzana: Thermal properties of short fibre composites modeled by meshless method / - 2014. In: Advances in Material Science and Engineering. (2014), p. 1-8. - ISSN 1687-8434

  MURČINKOVÁ, Zuzana - VASILKO, Karol: Thermo-physical aspects of chip machining / - 2016. In: High Temperatures - High Pressures. Vol. 45, no. 4 (2016), p. 273-289. - ISSN 0018-1544

  MURČINKOVÁ, Zuzana - VASILKO, Karol - MURČINKO, Jaromír: Analysis of wide-range dependence of cutting parameters and the coating impact in deformation zone / - 2016. In: Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. Vol. 23, no. 4 (2016), p. 254-260. - ISSN 0971-4588

  MURČINKOVÁ, Zuzana - BARON, Petr - TIŇO, Lukáš - POLLÁK, Martin - MURČINKO, Jaromír: Research and analysis of stress distribution in multilayers of coated tools / - 2017. In: International Journal of Materials Research. Vol. 108, no. 6 (2017), p. 495-506. - ISSN 1862-5282 Spôsob prístupu: http://www.hanser-elibrary.com/toc/ijmr/108/6.

  VASILKO, Karol - MURČINKOVÁ, Zuzana: Study of deformation zone effects of low, conventional, high and very high speed machining / - 2017. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 48, no. 7 (2017), p. 737-746. - ISSN 0933-5137

  MURČINKOVÁ, Zuzana - NOVÁK, Pavol - KOMPIŠ, Vladimír - ŽMINDÁK, Milan: Homogenization of the finite-length fibre composite materials by boundary meshless type method / - 2018. In: Archive of Applied Mechanics. Vol. 88, no. 5 (2018), p. 789-804. - ISSN 0939-1533 Spôsob prístupu: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00419-018-1342-5.

  MURČINKOVÁ, Zuzana - BARON, Petr - POLLÁK, Martin: Study of the press fit bearing-shaft joint dimensional parameters by analytical and numerical approach / - 2018. In: Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2018, Article ID 2916068 (2018), p. 1-10. - ISSN 1687-8434 Spôsob prístupu: https://www.hindawi.com/journals/amse/2018/2916068/.

  VASILKO, Karol - MURČINKOVÁ, Zuzana - NOSAĽ, Jozef: Materials and machining trends in terms of the existing axioms of the machining theory / - 2019. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik : Materials Science and Engineering Technology. - Weinheim (Nemecko) : WILEY-VCH Verlag GmbH Roč. 50, č. 2 (2019), s. 165-173 [print]. - ISSN 0933-5137 Spôsob prístupu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mawe.201800015.

  VASILKO, Karol - MURČINKOVÁ, Zuzana: Experimental study of chip shapes in grinding by unique quick stop method and the ground subsurface layers micro-hardness / - 2019. In: Journal of Mechanical Science and Technology. Roč. 33, č. 3 (2019), s. 1341-1347 [print]. - ISSN 1738-494X

  MURČINKOVÁ, Zuzana - VOJTKO, Imrich - HALAPI, Michal - ŠEBESTOVÁ, Mária: Damping properties of fibre composite and conventional materials measured by free damped vibration response / - 2019. In: Advances in Mechanical Engineering. Roč. 11, č. 5 (2019), s. 1-11 [print]. - ISSN 1687-8132

  VASILKO, Karol - MURČINKOVÁ, Zuzana: Cutting tool holding device with controlled oscillation without external energy source and experimental analysis of its advantages when turning / - 2019. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik : Materials Science and Engineering Technology. - Wenheim (Nemecko) : Wiley-VCH Roč. 50, č. 9 (2019), s. 1-9 [print, online]. - ISSN 0933-5137

  MURČINKOVÁ, Zuzana - VASILKO, Karol - ŽIVČÁK, Jozef - MURČINKO, Jaromír: Concept of energy efficient technological system: Machine tool - cutting tool - workpiece / - 2020. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik = Materials Science and Engineering Technology. - Wenheim (Nemecko) : Wiley-VCH Roč. 51, č. 8 (2020), s. 1170-1179 [print, online]. - ISSN 0933-5137 Spôsob prístupu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/mawe.202000031.

  MURČINKOVÁ, Zuzana - ŽIVČÁK, Jozef - ZAJAC, Jozef: Experimental study of parameters influencing the damping of particulate, fibre-reinforced, hybrid, and sandwich composites / - 2020. In: International Journal of Materials Research = IJMR : Zeitschrift für Metallkunde. - Munchen (Nemecko) : Carl Hanser Verlag Roč. 111, č. 8 (2020), s. 688-697 [print]. - ISSN 1862-5282

  ADAMČÍK, Pavel - MURČINKOVÁ, Zuzana: Impulse Response of the Elasto-Hydrodynamic Lubrication Film of a Rolling Bearing to Dynamic Excitation of a Flat Belt Drive / - 2020. In: Materials. - Basel (Švajčiarsko) : Molecular Diversity Preservation International Roč. 13, č. 20 (2020), s. [1-13] [online]. - ISSN 1996-1944 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/20/4533.

  MURČINKOVÁ, Zuzana - KOSTURÁK, Marek - FERENC, Jozef: Testing of proposed design of stove-powered thermoelectric generator using natural and forced air cooling / - 2021. In: Advances in Mechanical Engineering. Roč. 13, č. 1 (2021), s. 1-10 [print]. - ISSN 1687-8132 Spôsob prístupu: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1687814020987761.

  .
 • BCI - Skriptá a učebné texty

  MURČINKOVÁ, Zuzana: Pevnostné analýzy konštrukcií technologických zariadení Návody na cvičenia/ - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2020. - 87 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3639-8.

  MURČINKOVÁ, Zuzana: Vybrané kapitoly z mechaniky poddajných telies základné pojmy, základné druhy namáhania, teória pružnosti/ - Prešov : Zuzana Murčinková - 2011. - 90 s.. - ISBN 978-80-970831-5-1.

  MURČINKOVÁ, Zuzana - MONKOVÁ, Katarína: Základy modelovania konštrukcií v MKP : programy ProEngineer - ProMechanica / - 1. vyd - Prešov : Apeiron EU, - 2007. - 88 s. - ISBN 978-80-969763-7-9.

  PAVLENKO, Slavko - MURČINKOVÁ, Zuzana - KOCHANÍK, Ján: Krútenie a ohyb tenkostenných prútov : teória a príklady / - Prešov : FVT TU, - 2004. - 76 s. - ISBN 80-8073-182-9.

  PAVLENKO, Slavko - MURČINKOVÁ, Zuzana - URAM, Vladimír - KOCHANÍK, Ján: Metóda konečných prvkov : teória a príklady / - Prešov : FVT TU, - 2005. - 142 s. - ISBN 80-8073-246-9.

  .
 • ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (29)
  ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (15)
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11)
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (42)
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (30)
  ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus (11)

Ocenenia

 • 2019 - prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove v publikačnej činnosti
 • 2017 - prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove v publikačnej činnosti
 • 2017 - Pamätný list pri príležitosti 25. výročia založenia FVT TUKE.
 • 2012 - Pamätná medaila Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove udelená dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove dňa 20.9.2012.
 • 1997 - Cena rektora Technickej univerzity v Košiciach za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia a za aktívnu vedecko-výskumnú prácu na FVT TU Košice.