Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Zuzana Murčinková

doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

docent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • zuzana.murcinkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313

Curriculum Vitae

 • 2013docent na Katedre navrhovania a monitorovania technických systémov FVT TU Košice
 • 1997 - 2013odborný asistent na Katedre navrhovania technologických zariadení (predtým Katedra mechaniky a častí strojov) FVT TU Košice
 • 2012 - 2012habilitačné konanie v odbore 5.2.50 Výrobná technika na FVT TU Košice, téma: Analýza mikropolí vláknových kompozitných materiálov využitím metódy spojitých zdrojových funkcií pre návrh pokročilých komponentov výrobnej techniky
 • 2002 - 2006doktorandské štúdium, vedný odbor 31-01- 9 Aplikovaná mechanika, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, téma: Kontaktné problémy a kompozitné materiály v metóde konečných prvkov
 • 1995 - 1996Doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
 • 1991 - 1996Jazyková škola v Prešove, jazyk anglický
 • 1992 - 1997Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor Všeobecné strojárstvo
 • 1987 - 1991Gymnázium v Prešove na ulici Tarasa Ševčenka

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Poľský jazyk
 • Český jazyk

Vedecká orientácia

 • mechanika poddajných telies a aplikovaná mechanika
 • výrobná technika a výrobné technológie
 • fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a ich aplikácie

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Pružnosť a pevnosť

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Pružnosť a pevnosť, Pevnostné analýzy konštrukcií technologických zariadení, Počítačové analýzy napäťových stavov technických systémov

INÉ AKTIVITY:

Modálna analýza

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 1/0910/17 Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich
  aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov.
 • 1/014/08 Simulácia správania sa kompozitných materiálov vystužených tuhými
  mikro/nano-čiastočkami a krátkymi vláknami.
 • ITMS kód 26220220125: Vývoj a implementácia experimentálnych simulačných
  metód pre optimalizáciu procesov na technologických pracoviskách.
 • ITMS kód 26220220103: Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktivátorov
  na báze umelých svalov.
 • Výpočtové modely a aplikácie kompozitných materiálov vystužených krátkymi
  vláknami (Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca) APVV SK-CZ-
  0008-11, 2012-2013.

Zahraničné pobyty

 • 2017 Erasmus + učiteľská mobilita – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Republic
 • 2017 Erasmus + učiteľská mobilita- Czestochowa university of Technology, Faculty of Mechanical and Computer Engineering, Poland
 • 2015 Erasmus + učiteľská mobilita - Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, Czech Republic
 • 2015 pozvaná prednáška - Czestochowa university of Technology, Faculty of Mechanical and Computer Engineering, Poland
 • 2013 hosťovanie na Katedre pružnosti a pevnosti, VŠB – TU Ostrava

Členstvá

 • Od 2017 - členka vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v
  Košiciach so sídlom v Prešove.
 • Spolugarantka priznaných práv 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom
  programe odbore Výrobná technika.
 • Členka komisií pre obhajoby dizertačných, bakalárskych a inžinierskych prác.

Významné publikácie

 • K A R E N T O V A N É Z A H R A N I Č N É P U B L I K Á C I E:
  1. IF 0.73 MURČINKOVÁ, Zuzana - BARON, Petr - TIŇO, Lukáš - POLLÁK, Martin - MURČINKO, Jaromír: Research and analysis of stress distribution in multilayers of coated tools. In: International Journal of Materials Research. Vol. 108, no. 6 (2017), p. 495-506.
  2. IF 0.41 VASILKO, Karol - MURČINKOVÁ, Zuzana: Study of deformation zone effects of low, conventional, high and very high speed machining. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 48, no. 7 (2017), p. 737-746
  3. IF 0.485 MURČINKOVÁ, Zuzana - VASILKO, Karol - MURČINKO, Jaromír: Analysis of wide- range dependence of cutting parameters and the coating impact in deformation zone. In: Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. Vol. 23, no. 4 (2016), p. 254-260.
  4. IF 0.408 MURČINKOVÁ, Zuzana - VASILKO, Karol: Thermo-physical aspects of chip machining. In: High Temperatures - High Pressures. Vol. 45, no. 4 (2016), p. 273-289.
  5. IF 0.897 KOMPIŠ, Vladimír - MURČINKOVÁ, Zuzana: Thermal properties of short fibre composites modeled by meshless method. In: Advances in Material Science and Engineering. (2014), p. 1-8.
 • K A P I T O L Y V O V E D E C K Ý C H Z A H R A N I Č N Ý C H M O N O G R A F I Á C H:
  1. MURČINKOVÁ, Zuzana - KOMPIŠ, Vladimír - ADAMČÍK, Pavel - DOBROVIČ, Slavomír - MURČINKO, Jaromír: Design of Fibrous Composite Materials for Saving Energy. In: Handbook of Composites from Renewable Materials: Volume 2 : Design and Manufacturing. - Beverly: Scrivener Publishing, 2017 P. 49-92. - ISBN 978-1- 119-22365- 8
  2. KOMPIŠ, V. - MURČINKOVÁ, Zuzana - ŽMINDÁK, M.: Toughening mechanisms for the fibre of middle-large- aspect-ratio- reinforced composites. In: Toughening mechanisms in composite materials. - Cambridge: Elsevier; Woodhead Publishing, 2015 P. 137-159. - ISBN 978-1- 78242-279- 2
  3. KOMPIŠ, Vladimír - MURČINKOVÁ, Zuzana - DROPPA, Peter: Computational simulations of toughening mechanisms for composite materials of short and middle-large- aspect- ratioreinforced composites. In: Composite Materials in Theory and Practice. - Ostrava: VŠB- TU, 2013 P. 1.1-1.21. - ISBN 978-80- 248-3239- 5
 • I M P A K T O V A N É P U B L I K Á C I E - W E B O F S C I E N C E:
  - Halapi, Michal; Murčinková, Zuzana: Influence of the individual layers of laminate on the final static response, ICMEM 2016, Procedia Engineering, 2016, Vol. 149, pp. 143- 148.
  - Vasilko, Karol; Murčinková, Zuzana: Tool Life Extension Methods for Cut-off Tools Made of High-speed Steel, ICMEM 2016, Procedia Engineering 2016 Vol.149, pp. 520- 525.
  - Murčinková, Zuzana: Material Damping of Fibrous Composites for Devices Driven by Artificial Muscles. DESIGN, TESTING AND CHARACTERISTICS OF MECHATRONIC DEVICES, Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 460 , pp. 33-40
  - Murčinková, Zuzana; Mučinko, Jaromír: Monitoring of Processes in Component Joints by Intelligent System. ICSSE 2013, JUL 04-06, 2013, Budapest, HUNGARY, pp. 325-328, 2013
  - Murčinková, Zuzana; Murčinko, Jaromír: Computer Aided Intelligent System for Innovative Education of Manufacturing Technologies, ICETA 2013, pp. 295-298, 2013.
  - Krenický, Tibor, Murčinková, Zuzana;: IMPLEMENTATION OF VIRTUAL INSTRUMENTATION FOR MULTIPARAMETRIC TECHNICAL SYSTEM MONITORING. GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING - CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL I Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, JUN 16-22, 2013, Albena, BULGARIA, pp. 139- 144, 2013.
  - Murčinková, Zuzana; Krenický, Tibor: APPLICATIONS UTILIZING THE DAMPING OF COMPOSITE MICROSTRUCTURES FOR MECHANISMS OF PRODUCTION MACHINES AND MANIPULATOR DEVICES. GEOCONFERENCE ON NANO, BIO AND GREEN -
  TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, JUN 16-22, 2013, Albena, BULGARIA, pp. 23-30, 2013.
  - Kompiš, Vladimír; Štiavnický, Mário; Kompiš, Marián; Murčinková, Zuzana; Qin, Qing- Hua: Method of continuous source functions for modelling of matrix reinforced by finite fibres. Conference on Composites with Micro- and Nano-Structure
  Computational Modelling and Experiments MAY 28-31, 2007, Liptovsky Mikuláš, SLOVAKIA Book Series: COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 9, pp. 27-45.
  - Kompiš, Vladimír; Štiavnický, Mário; Žmindák, Milan, Murčinková, Zuzana: Trefftz radial basis functions (TRBF) Eds.: Bergen B; DeMunck M; Desmet M; Moens D; Pluymers B; Schueller GI; Vandepitte D, PROCEEDINGS OF LSAME.08: LEUVEN SYMPOSIUM ON APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING, PTS 1 AND 2, MAR 31-APR 02, 2008 Louvain, BELGIUM, pp. 25-35, 2008.
  - Murčinková, Zuzana; Kompiš, Vladimír; Štiavnický, Mário: Trefftz functions for solution of 3D problems with stress concentration, Eds. Bergen B; DeMunck M; Desmet M; Moens D; Pluymers B; Schueller GI; Vandepitte D. PROCEEDINGS OF LSAME.08: LEUVEN SYMPOSIUM ON APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING, PTS 1 AND 2, , MAR 31-APR 02, 2008 Louvain, BELGIUM, pp. 323-337, 2008.
 • I M P A K T O V A N É P U B L I K Á C I E - S C O P U S:
  - Vasilko, K., Murčinková, Z.: The proposal how to make the basic machining technologies - Turning, milling, planing - more productive (2017) Manufacturing Technology, 17 (2), pp. 261-267.
  - Kompiš, V., Žmindák, M., Murčinková, Z.: Computational Homogenization for Elasticity and Stationary Heat Conduction in Composite Materials Reinforced by Short Fibers (2017) Procedia Engineering, 190, pp. 530-535.
  - Vasilko, K., Murčinková, Z., Nosáľ, J.: Theoretical and practical relationship Rz = f(f;rε)(2016) Manufacturing Technology, 16 (4), pp. 826-830.
  - Murčinková, Z., Vasilko, K.,: Stiffness of technological system and final accuracy of turned and milled parts(2016) Key Engineering Materials, 686, pp. 174-179.
  - Vasilko, K., Murčinková, Z.: Question of optimal cutting speed for machining by conventional and coated cutting tools (2015) Manufacturing Technology, 15 (3), pp. 483-490.
  - Murčinková, Z., Murčinko, J.: Bearing units and surface micro-geometry of rolling races in textile machinery(2014) Applied Mechanics and Materials, 616, pp. 27-34.
  - Vasilko, K., Murčinková, Z.: Method of immediately cutting process stoppage (2014) Manufacturing Technology, 14 (2), pp. 245-252.
  - Kompiš, V., Murčinková, Z., Žmindák, M.: Physical micro-fields in large aspect ratio fibrous composites by meshless method(2014) 16th European Conference on Composite Materials, ECCM 2014,
  - Vasilko, K., Murčinková, Z.: Analysis of geometric accuracy of turned workpieces (2013) Manufacturing Technology, 13 (2), pp. 247-252.
  - Kompiš, V., Murčinková, Z., Rjasanow, S., Grzibovskis, R., Qin, Q.H.: Computational simulation methods for fiber reinforced composites (2010) Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 4 (3), pp. 396-401.

Ocenenia

 • 2017 - Pamätný list pri príležitosti 25. výročia založenia FVT TUKE.
 • 2012 - Pamätná medaila Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove.
 • 1997 - Cena rektora Technickej univerzity v Košiciach za vynikajúce študijné výsledky počas
  celého štúdia a za aktívnu vedecko-výskumnú prácu na FVT TU Košice.