Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Štefan Gašpár

doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.

docent / vedúci katedry

Štúrova 31, č. dv. 092

 • stefan.gaspar@tuke.sk
 • +421 55 602 6336
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2017vedúci Katedry navrhovania a monitorovania technických systémov
 • 2014docent v odbore Výrobné technológie
 • 2014habilitačné konanie v odbore 5.2.51 Výrobné technológie na FVT TU Košice
 • 2010 - 2014odborný asistent
 • 2007 - 2010doktorandské štúdium, vedný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály na FVT TU Košice
 • 2001 - 2007výrobný manažér, Marber s.r.o, Humenné
 • 1996 - 2001Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor 23-17- 8 Všeobecné strojárstvo

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobná technika, Výrobné technológie

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV::

Technická mechanika I, Technická mechanika II, Aplikovaná mechanika

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV::

Technická mechanika I, Technická mechanika II, Aplikovaná mechanika, CA technológie

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0041/16: Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov - vedúci projektu
 • VEGA 1/0910/17: Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0904/13: Výskum a optimalizácia kinematických a dynamických charakteristík komponentov výrobnej techniky pre prenos výkonu – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0593/12: Štúdium vplyvu technologických parametrov tlakového liatia a konštrukčných úprav lisovacieho systému tlakového lejacieho stroja na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov nižšej hmotnostnej kategórie zo silumínu – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0140/08: Simulácia správania sa kompozitných materiálov vystužených tuhými mikro/nano-čiastočkami a krátkymi vláknami – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/4156/07: Výskum a vývoj princípov integrovaných harmonicko – diferenčných viacvýstupových prevodov – spoluriešiteľ
 • KEGA 039SPU-4/2017: Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe - spoluriešiteľ
 • KEGA 080TUKE-4/2015: Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na Centrum edukácie a popularizácie techniky – spoluriešiteľ
 • KEGA 058TUKE-4/2012: Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v implementácií európskych normatívov v technicky orientovaných predmetoch
 • KEGA 461-764TUKE- 4/2010: Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvíjania priestorovej predstavivosti
  žiakov základných a stredných škôl ako fundament technického myslenia
 • KEGA 270/014TUKE-4/2010: Implementácia nových prístupov pri zvyšovaní úrovne edukačného procesu v oblasti kinematickej a dynamickej analýzy komponentov mechanických sústav v súlade so štandardmi európskych univerzít
 • KEGA 3/6279/08: Vzdelávanie učiteľov stredných odborných škôl v nových európskych normách
 • VEGA 1/0116/20: Výskum aplikácie štrukturálnej topológie v konštrukcii novej generácie foriem technológiou 3D tlače

Zahraničné pobyty

 • Rôzne typy prednáškových pobytov v rámci programu CEEPUS a ERASMUS+

Členstvá

 • Člen vedeckej rady FVT TU - 2016
 • Člen komisií pre obhajoby dizertačných, bakalárskych a inžinierskych prác

Patenty

 • MAŠČENIK, Jozef - MATIJA, Rudolf - PAVLENKO, Slavko - GAŠPÁR, Štefan: Magnetická záražka: Úžitkový vzor č. 155-2013 - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 4 s.

Významné publikácie

 • AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - BELOEV, Hristo Ivanov. Production technology of aluminium castings by die casting. - 1. vyd - Ruse: University of Ruse - 2013. - 195 p. - ISBN 978-619-7071-13- 9.
  PAŠKO, Ján, GAŠPÁR Štefan. Technological Factors of Die Casting. - 1. vyd. - Lüdenscheid: RAM-Verlag - 2014. - 93 p. - ISBN 978-3- 942303-25- 5.
  RUŽBARSKÝ, Juraj - PAŠKO, Ján - GAŠPÁR, Štefan. Techniques of Die Casting. - 1. vyd. - Lüdenscheid: RAM-Verlag - 2014. - 199 p. - ISBN 978-3- 942303-29- 3.
  PAŠKO, Ján - GAŠPÁR, Štefan - KULIK, Vladimír - BELOEV, Hristo. Development of moulds for production of the lightweight profiles by the technology of plastic extrusion. - 1. vyd. - Ruse: University of Ruse - 2015. - 114 p. - ISBN 978-945- 712-681- 7.
  GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - MAJERNÍK, Ján. Influence of structure adjustment of gating system of casting mould upon the quality of die cast - 1. vyd. - Lüdenscheid: RAM - Verlag - 2017. - 82 p. - ISBN 978-3- 942303-47- 7.
  GAŠPÁR Štefan, PAŠKO Ján, HUSÁR Jozef: Technologické aspekty zavádzania vratného materiálu v technológií tlakového liatia a ich vplyv na kvalitu odliatku - 1. vyd. - Brno : Tribun EU - 2018. - 103 s. [print]. - ISBN 978-80-263-1443-1.
  GAŠPÁR Štefan, PAŠKO Ján, HUSÁR Jozef: Konštrukčné úpravy vtokového systému tlakových foriem a ich vplyv na kvalitatívne vlastnosti odliatkov - 1. vyd. - Brno : Tribun EU - 2018. - 109 s. [print]. - ISBN 978-80-263-1513-1.
  KROČKO, Vladimír - MATÚŠ, Milan - PAŠKO, Ján - ŽITŇANSKÝ, Ján - GAŠPÁR, Štefan: Optimizing the geometry of cutting tool - st vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2018. - 94 s.. - ISBN 978-3-942303-76-7.
  MAJERNIK, Jan - GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - CORANIČ, Tomáš: Design of Casting and Gating Systems - 1. vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2021. - 108 s. [print]. - ISBN 978-3-96595-014-6.
 • AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  MALIK, Jozef - PAŠKO, Ján - FUTÁŠ, Peter - GAŠPÁR, Štefan. Špeciálne technológie v zlievarenstve. - 1. vyd – Košice: HF TU - 2010. - 187 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80- 553-0397- 0.
  GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján. Technológia výroby hliníkových odliatkov tlakovým liatím - 1. vyd. - Košice: TU - 2015. - 200 s. - ISBN 978-80- 553-2236- 0.
  GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - KULIK, Vladimír - MANDUĽÁK, Dušan. Vývoj foriem pre výrobu odľahčených profilov technológiou vytlačovania plastov. - 1. vyd - Prešov: TU, FVT - 2016. - 114 s. - ISBN 978-80- 553-2317- 6.
 • ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - PUŠKÁR, Michal. Effect of pressing speed and specific pressure in pressure mould cavity on values of mechanical properties of aluminium cast of lower weight category made from EN AC 47100 alloy. - 2014.In: International Journal of Cast Metals Research. Vol. 27, no. 5 (2014), p. 267-274. - ISSN 1364-0461
  GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - MALIK, Jozef - PANDA, Anton - JURKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef. Dependence of Pressure Die Casting Quality on Die Casting Plunger Velocity Inside a Filling Chamber of a Pressure Die Casting Machine. - 2012.In: Advanced Science Letters. Vol. 14, no. 1(2012), p. 499-502. - ISSN 1936-6612
  MAJERNÍK, Ján - GAŠPÁR, Štefan - KMEC, Ján - KARKOVÁ, Monika - MAŠČENIK, Jozef: Possibility of Utilization of Gate Geometry to Modify the Mechanical and Structural Properties of Castings on the Al-Si Basis - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/ma13163539... - 2020. In: Materials. - Basel (Švajčiarsko) : Molecular Diversity Preservation International Roč. 13, č. 16 (2020), s. 1-15 [online]. - ISSN 1996-1944 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q1,SCO:Q2
  KRENICKÝ, Tibor - SERVÁTKA, Miloš - GAŠPÁR, Štefan – MAŠČENIK: Jozef Abrasive Water Jet Cutting of Hardox Steels-Quality Investigation - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/pr8121652... - 2020. In: Processes. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 8, č. 12 (2020), s. [1-12] [online]. - ISSN 2227-9717 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q3,SCO:Q2
  CORANIČ, Tomáš - GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján :Utilization of Optimization of Internal Topology in Manufacturing of Injection Moulds by the DMLS Technology - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app11010262... - 2021. In: Applied Sciences. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 1 (2021), s. 1-13 [online]. - ISSN 2076-3417 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q2,SCO:Q2
  KAŠČAK, Jakub - GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - HUSÁR, Jozef - KNAPČÍKOVÁ, Lucia: Polylactic Acid and Its Cellulose Based Composite as a Significant Tool for the Production of Optimized Models Modified for Additive Manufacturing - 2021. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 3 (2021), s. [1-20] [online]. - ISSN 2071-1050 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q2,SCO:Q1
  KAŠČAK, Jakub - GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - HUSÁR, Jozef - BARON, Petr - TÖRÖK, Jozef: Design of an atypical construction of equipment for additive manufacturing with a conceptual solution of a printhead intended for the use of recycled plastic materials - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app11072928... - 2021. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 7 (2021), s. [1-25] [online]. - ISSN 2076-3417 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q2,SCO:Q2
  MAJERNÍK, Ján - GAŠPÁR, Štefan - HUSÁR, Jozef - PAŠKO, Ján - KOLINSKY, Jan: Research and Evaluation of the Influence of the Construction of the Gate and the Influence of the Piston Velocity on the Distribution of Gases into the Volume of the Casting - Spôsob prístupu: https:// doi.org/10.3390/ma14092264... - 2021. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 9 (2021), s. [1-16] [online]. - ISSN 1996-1944 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q1,SCO:Q2
  GAŠPÁR, Štefan - CORANIČ, Tomáš - MAJERNIK, Jan - HUSÁR, Jozef - KNAPČÍKOVÁ, Lucia - GOJDAN, Dominik - PAŠKO, Ján: Influence of Gating System Parameters of Die-Cast Molds on Properties of Al-Si Castings - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/ma14133755... - 2021. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 13 (2021), s. [1-18] [online]. - ISSN 1996-1944 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q1,SCO:Q2
  GAŠPÁR, Štefan - MAJERNÍK, Ján - KOLÍNSKY, Jan: Analysis of Causes of Porosity Change of Castings under the Influence of Variable Biscuit Height in the Filling Chamber - Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/ma14226827... - 2021. In: Materials. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 22 (2021), s. [1-12] [online]. - ISSN 1996-1944 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q1,SCO:Q2
  DUHANČÍK, Michal - CORANIČ, Tomáš - GAŠPÁR, Štefan - LIPOVSKÝ, Vladimír: Sensorless Control Analysis of Electric Motor Drives Based on High-Frequency Signal Injection and Its Simulation Verification / Michal Duhančík ... [et al.] Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/act11110317... - 2022. In: Actuators. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 11 (2022), s. [1-19] [online]. - ISSN 2076-0825 (online)
  Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q2,SCO:Q3

Ocenenia

 • 2017 - Pamätný list udelený dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove z príležitosti 25. výročia založenia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove., 2017
 • 2022 - Pamätná medaila udelená dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove z príležitosti 30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove