Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Slavko Pavlenko

prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 095/1

 • slavko.pavlenko@tuke.sk
 • +421 55 602 6466

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Navrhovanie technických systémov, výskum, vývoj častí a mechanizmov strojov, výrobná technika, dynamika pohonov s ozubenými prevodmi, profilácia vysokopresných nástrojov na výrobu ozubenia

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Časti a mechanizmy strojov

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Časti a mechanizmy strojov, Projekt z častí strojov

INÉ AKTIVITY:

Súdny znalec v znaleckom odbore STROJÁRSTVO ev.č. 914047

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 3/3150/05 Vypracovanie štruktúry a obsahovej náplne študijného programu I. stupňa vysokoškolského vzdelávania „Konfekčné výrobné technológie“ v rámci študijného odboru „Výrobné technológie“
 • 461-765 TUKE-4/2010 Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov základných a stredných škôl, ako fundament technického myslenia
 • 058TUKE-4/2012 Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v implementácií európskych normatívov v technicky orientovaných predmetoch
 • 080TUKE-4/2015 Centrum edukácie a popularizácie techniky
 • 1/0403/03 Výskum a vývoj nových konštrukčných princípov závitovkových reduktorov s kolesami so zníženou vibroaktivitou,
 • 1/3175/06 Výskum vplyvu technologických parametrov výroby ozubených prevodov na ich dynamiku,
 • 1/0844/10 Výskum znižovania opotrebenia závitovkových súkolesí pri extrémnych režimoch prevádzky
 • 1/0904/13 Výskum a optimalizácia kinematických a dynamických charakteristík komponentov výrobnej techniky pre prenos výkonu.

Zahraničné pobyty

 • Technische Hochschule Wildau, Wildau, Nemecko, 2002,
 • Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norsko, 2004,
 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko,

Členstvá

 • členstvo v technickej normalizačnej komisii TNK č. 73 – Spojovacie súčiastky od r. 1996-2007
 • podpredseda, resp. člen redakčnej rady časopisu „Výrobné inžinierstvo“ od 2002 - 2012
 • člen redakčnej rady zborníka Acta technologica agriculturae Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre 2003-2010
 • člen Vedeckej rady TU v Košiciach od r.1997 - 2007
 • člen Vedeckej rady PU v Prešove 1.10.2000 – 31.3.2005,
 • člen Vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove od 1997,
 • člen Vedeckej rady PBF PU v Prešove od 1.8.2007- 30.6.2011,
 • člen Komisie č.1 – Program rozvoja základného a stredného školstva – KEGA MŠ SR od 28.8.2007- 2016,
 • súdny znalec v znaleckom odbore STROJÁRSTVO ev.č. 914047 (090400 – Stroje a zariadenia pre všeobecné účely, 390600 - Časti a mechanizmy strojov, 390901 – Odhad hodnoty strojových zariadení)
 • predseda fakultnej odborovej komisie pre študijný odbor 2329 „Výrobná technika“ na FVT TUKE.
 • člen odborových komisií pre doktorandské štúdium na STU Bratislava, SjF TUKE v študijnom odbore 2329 „Výrobná technika“,
 • člen odborových komisií pre doktorandské štúdium SjF TUKE v študijnom odbore 5.2.5 „Časti strojov a mechanizmov“.

Patenty

 • Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov - 7252, dátum zápisu 23.7.2015, Prevodový mechanizmus s istením- 7709, dátum zápisu 19.12.2016

Významné publikácie

 • On gear hobs profiling / Slavko Pavlenko, Juliána Litecká, Ľuba Bičejová - 1. vyd - Lüdenscheid : RAM- Verlag - 2013. - 141 p.. - ISBN 978-3- 942303-19- 4
 • Červjačnye peredači: obščie svedenija, rasčoty, dinamika i naďožnosť / V. Blagodarny - Dremuk, V. – Pavlenko, S. – Haľko, J. - 1. vyd - Baranoviči : Baranoviči štátna univerzita - 2014. - 271 p.. - ISBN 978-985- 498-565- 7
 • Water Jet Vibrodiagnostics / Ľuba Bičejová, Slavko Pavlenko - 1. vyd. - Brno : MSD - 2015. - 149 p.. - ISBN 978-80- 7392-250- 4
 • Gear Hobs Profiling and Gear Production Using Unconventional Technology / Slavko Pavlenko ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : MSD - 2015. - 175 p.. - ISBN 978-80- 7392-249- 8
 • Dynamické zaťaženie závitovkových prevodov / Slavko Pavlenko - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2006. - 144 s. - ISBN 80-8073- 475-5
 • K profilovaniu odvaľovacích fréz / Slavko Pavlenko - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 106 s. - ISBN 80-8073- 493-3
 • Výroba ozubenia nekonvenčnými technológiami / Slavko Pavlenko, Jozef Maščenik, Jozef Haľko - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2013. - 158 s.. - ISBN 978-80- 553-1575- 1
 • Navrhovanie súčastí strojov a zariadení / Slavko Pavlenko, Jozef Haľko - 1. vyd - Prešov : FVT TU v Prešove, - 2007. - 307 s. - ISBN 978-80- 8073-975- 1
 • Navrhovanie súčastí strojov s podporou PC / S. Pavlenko ... [et al.] - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2008. - 347 s. - ISBN 978-80- 553-0166- 2
 • Projektovanie ozubených, remeňových a reťazových prevodov s počítačovou podporou / J. Haľko, S. Pavlenko, J. Paško - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2008. - 266 s. - ISBN 978-80- 553-
  0165-5
 • Contribution to Calculation of Torsional Compliance of Cylindrical Worm Gearing / Pavlenko, S.: GÉP roč. 44, č. 1, Budapešť, 1995, str. 31 - 34, 10. obr.
 • Príspevok k analýze vplyvu profilu a nastavenia odvaľovacej frézy na presnosť profilu zuba obrobku / Pavlenko, S. - Čepeľ, J. - Brzý, J.: , STROJÍRENSTVÍ roč. 34, č.3, str. 150-156, 1984
 • Prechodové kmitanie torzných sústav so závitovkovým prevodom = Transient vibration of torsion systems with worm gearing / Slavko Pavlenko - 2006. In: Výrobné inžinierstvo. Roč. 5, č. 4 (2006), s. 63-66. - ISSN 1335-7972
 • Experimentálna analýza vibrácií závitovkových reduktorov = Experimental analysis of vibration of worm gear boxes / Slavko Pavlenko, Anna Šmeringaiová - 2009. In: Výrobné inžinierstvo. Roč. 8, č. 1 (2009), s. 53-56. - ISSN 1335-7972.