ZMENA - Predĺženie termínu podania prihlášok: Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021

Podmienky prijatia:

http://fvt.tuke.sk/fakulta/oznamy/226

 

SKÔR NEŽ ZAČNEME S PRIHLÁŠKOU: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe prostredníctvom MAIS (Modulárny Akademický informačný Systém). Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia bude umožňovať.